Bel me terug

Bel me terug

Laat je telefoonnummer achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

LET'S MAKE SOME BEAUTIFUL MEMORIES!

Tafelstyling voor uw bijzondere tafelmoment aan huis of op locatie.

Meer informatie

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die Aan Tafel & Zo hanteert.

Definities

 1. AAN TAFEL & ZO: AAN TAFEL & ZO, gevestigd te Wervershoof onder KvK nr. 86633988.
 2. Klant: degene met wie AAN TAFEL & ZO een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: AAN TAFEL & ZO en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten door of namens AAN TAFEL & ZO.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van AAN TAFEL & ZO zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt AAN TAFEL & ZO zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt AAN TAFEL & ZO slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die AAN TAFEL & ZO hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die AAN TAFEL & ZO hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AAN TAFEL & ZO te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door AAN TAFEL & ZO vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AAN TAFEL & ZO, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door AAN TAFEL & ZO een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. AAN TAFEL & ZO is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient AAN TAFEL & ZO de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. AAN TAFEL & ZO heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal AAN TAFEL & ZO prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met AAN TAFEL & ZO op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AAN TAFEL & ZO gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan AAN TAFEL & ZO.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag AAN TAFEL & ZO zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van AAN TAFEL & ZO op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door AAN TAFEL & ZO, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AAN TAFEL & ZO te betalen.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan AAN TAFEL & ZO te verrekenen met een vordering op AAN TAFEL & ZO.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad en datum waarop de dienst geleverd dient te worden, beschikbaar is.
 2. Levering vindt plaats op de locatie zoals partijen zijn overeengekomen.
 3. Levering van de online bestelde dienst en/of producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Levering van tafelstyling incl. tafels, vindt uitsluitend op de begane grond plaats, mits partijen anders zijn overeen gekomen.
 5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden voldaan, heeft AAN TAFEL & ZO het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 6. Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan AAN TAFEL & ZO kan tegenwerpen.
 7. Bij te late betaling, niet voor de geleverde dienst of pas na de afgesproken leveringsdatum, zal een nieuwe datum voor de levering worden overeengekomen.

Levertijd

 1. De door AAN TAFEL & ZO opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan AAN TAFEL & ZO door AAN TAFEL & ZO schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij AAN TAFEL & ZO niet binnen 21 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Werkgebied

Het werkgebied van AAN TAFEL & ZO bestaat uit Noord-Holland, West-Friesland en in overleg Texel. Is de aflever locatie verder dan 20 km vanaf het adres van AAN TAFEL & ZO, dan wordt er een kilometervergoeding in rekening gebracht zoals omschreven onder kopje ‘Bezorgkosten’.

Bezorgkosten

Woont u binnen de bezorgafstand van 20 km, dan is de bezorging gratis. Buiten deze afstand wordt €0,19 per gereden kilometer in rekening gebracht. Dit geldt voor zowel bezorgen als ophalen, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Gehuurde materialen moeten zijn:

 1. Veegschoon zijn, AAN TAFEL & ZO doet de afwas.
 2. Niet beschadigd.
 3. Compleet

Borg

Voor de gehuurde materialen dient een borg van €100,- vooraf betaald te worden. 

Borg wordt verrekend/ingehouden indien:

 1. Van het gehuurde, items ontbreken, kapot of niet veegschoon zijn.
 2. Emballage ontbreekt of stuk is.

Materialen ontbreken of zijn beschadigd

Voor gehuurde materialen die ontbreken of beschadigd zijn, wordt de aanschafwaarde in rekening gebracht en verrekend met de borg.

Verzekeringen

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende dienst/overeenkomst
  • zaken van AAN TAFEL & ZO die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van AAN TAFEL & ZO de polis van de verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AAN TAFEL & ZO enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. AAN TAFEL & ZO voert de overeenkomst naar de beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. AAN TAFEL & ZO heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de factuur.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat AAN TAFEL & ZO tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat AAN TAFEL & ZO tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan AAN TAFEL & ZO.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert AAN TAFEL & ZO de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet tijdig of niet behoorlijk de door AAN TAFEL & ZO redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart AAN TAFEL & ZO tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AAN TAFEL & ZO geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door AAN TAFEL & ZO geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AAN TAFEL & ZO daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 weken na de levering van het product of dienst, schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat AAN TAFEL & ZO in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op een lopende levering/dienst, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AAN TAFEL & ZO gehouden kan worden om andere leveringen/diensten te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dienst ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan AAN TAFEL & ZO.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AAN TAFEL & ZO ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als AAN TAFEL & ZO een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan AAN TAFEL & ZO verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid AAN TAFEL & ZO

 1. AAN TAFEL & ZO is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien AAN TAFEL & ZO aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. AAN TAFEL & ZO is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien AAN TAFEL & ZO aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus/advertentie of social media zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van AAN TAFEL & ZO vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer AAN TAFEL & ZO toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door AAN TAFEL & ZO niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat AAN TAFEL & ZO in verzuim is.
 3. AAN TAFEL & ZO heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien AAN TAFEL & ZO kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AAN TAFEL & ZO in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan AAN TAFEL & ZO kan worden toegerekend in een van de wil van AAN TAFEL & ZO onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van AAN TAFEL & ZO kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemieën, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor AAN TAFEL & ZO 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AAN TAFEL & ZO er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. AAN TAFEL & ZO is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijzigen algemene voorwaarden

 1. AAN TAFEL & ZO is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal AAN TAFEL & ZO zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van AAN TAFEL & ZO.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat AAN TAFEL & ZO bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AAN TAFEL & ZO is gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.